Chiến Lược Tăng Trưởng Xanh, Trách Nhiệm Doanh Nghiệp

chiến lược tăng trưởng xanh, trách nhiệm doanh nghiệp

Chiến lược tăng trưởng xanh là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, nhằm đạt được thịnh vượng toàn diện cho các quốc gia. Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, chúng ta cam kết chuyển đổi mô […]