CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng dựa trên luật và tiêu chuẩn của ngành công nghiệp này. Chính Sách Bảo Mật (“Chính Sách”) quy định cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ khách hàng hoặc khách hàng đã cung cấp thông qua ứng dụng EBOOST của chúng tôi.
Khi khách hàng truy cập và sử dụng ứng dụng EBOOST của chúng tôi, hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, khách hàng đồng ý và chấp nhận các điều khoản của Chính Sách này và đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ tài khoản cá nhân của khách hàng phù hợp với những điều khoản của Chính Sách này. Nếu khách hàng không đồng ý, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST của chúng tôi và không cung cấp bất kì dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.
Trừ trường hợp được định nghĩa lại, những điều khoản được liệt kê trong tài liệu này sẽ có ý nghĩa hoàn toàn giống với những điều khoản được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN.

• Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng cho chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện. Nếu khách hàng lựa chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể không cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào nền tảng eboost và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
• “Dữ liệu cá nhân” là dữ liệu mà dựa vào đó có thể xác định một cá nhân cụ thể. khi khách hàng truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST và các Dịch Vụ , chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân như sau:
o tên, số điện thoại, email và những thông tin liên quan khác.
o thông tin tài chính của khách hàng (ví dụ: số thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng)
o dữ liệu cá nhân của những người khác (trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chia sẻ nội dung với những người khác, hoặc mời họ sử dụng Nền Tảng EBOOST và các Dịch Vụ của chúng tôi); và
o những thông tin khác mà chúng tôi được yêu cầu hoặc được ủy quyền để thu thập bởi các luật hiện hành, dùng để xác minh hoặc nhận dạng khách hàng, hoặc xác minh bất kì thông tin mà khách hàng cung cấp.
• Tự động thu thập
Khi khách hàng truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST và các Dịch Vụ, một số dữ liệu cá nhân cụ thể sẽ được tự động thu thập thông qua khách hàng hoặc thiết bị khách hàng dùng để truy cập vào Nền Tảng EBOOST và các Dịch Vụ, bao gồm:

i. thông tin giao dịch dựa trên các hoạt động của khách hàng với chúng tôi (ví dụ như các dịch vụ khách hàng đã thanh toán);
ii. một số loại pin, xe máy điện hoặc những thông tin liên quan đến ứng dụng EBOOST của chúng tôi;
iii. Dữ liệu vị trí, bao gồm thông tin vị trí khi bạn chọn địa điểm sạc trên ứng dụng EBOOST.

• Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu và thông tin cá nhân từ khách hàng khi khách hàng gửi một yêu cầu, phản hồi hoặc email qua website của chúng tôi hoặc những kênh truyền thông khác.
• Nếu khách hàng cung cấp hoặc cho phép thu thập dữ liệu cá nhân của bất kì cá nhân nào khác, khách hàng phải đảm bảo rằng khách hàng đã thông báo cho cá nhân đó mục đích chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của họ, và họ đồng ý cho khách hàng tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi vì những mục đích này.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN;

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân được nhận từ khách hàng vì những mục đích được liệt kê dưới đây hoặc những mục đích liên quan.
• Mục đích cung cấp dịch vụ
Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng với mục đích phục vụ khách hàng, bao gồm:
o cung cấp Dịch Vụ mà khách hàng đã yêu cầu;
o xác nhận, vận hành và duy trì tài khoản của khách hàng;
o mời khách hàng cải thiện và quảng bá Nền Tảng EBOOST, các sản phẩm, Dịch Vụ và nội dung của chúng tôi;
o để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đã được cá nhân hóa, dựa trên cách khách hàng truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST và Dịch Vụ của chúng tôi;
o để phát triển, thực hiện nghiên cứu và tiếp thị các sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm thu thập dữ liệu liên quan đến cách khách hàng sử dụng Nền Tảng EBOOST và các Dịch Vụ, để có thể cung cấp cho khách hàng nội dung điện tử đã được cá nhân hóa và các tài liệu marketing điện tử gắn liền với các sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi;
o để gửi cho khách hàng những thông báo quan trọng, bao gồm thông tin liên quan đến dịch vụ, thay đổi điều khoản, luật và cập nhật phần mềm; và
o để phản hồi những góp ý của khách hàng.

Liên quan đến những điều khoản ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ, chuyển nhượng và cùng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng với các công ty liên kết với chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ khác của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.
Nếu chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng vì một mục đích (sau đây được gọi là “mục đích thứ cấp”) khác với lý do chính mà dữ liệu được thu thập (được gọi là “mục đích chính”), trong phạm vi các điều khoản của luật, chúng tôi đảm bảo rằng:
i. Mục đích thứ cấp có liên quan đến mục đích chính và khách hàng có thể mong đợi một cách hợp lý rằng chúng tôi sẽ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng theo hướng đó; hoặc
ii. Khách hàng đã đồng ý việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho mục đích thứ cấp; hoặc
iii. Việc sử dụng hoặc tiết lộ được yêu cầu hoặc ủy quyền bởi hoặc theo pháp luật; hoặc
iv. Việc sử dụng hoặc tiết lộ được cho phép bởi luật pháp (ví dụ, một phần quan trọng của cuộc điều tra về hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp)
Nếu chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân tự nguyện mà chúng tôi không thể thu thập dựa vào Chính Sách Bảo Mật này hoặc các luật hiện hành, dữ liệu cá nhân đó sẽ bị tiêu hủy hoặc danh tính của người mà thông tin này xác định sẽ được bảo mật sớm nhất có thể.

• Các mục đích kinh doanh
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi, bao gồm:
i. tuân theo các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý của chúng tôi;
ii. buộc thi hành các nghĩa vụ quy định bởi chúng tôi, các điều khoản và điều kiện theo hợp đồng;
iii. kế toán, quản lý rủi ro và lưu trữ;
iv. nghiên cứu, lên kế hoạch và các phân tích thống kê;
v. ngăn ngừa, phát hiện, xử lý và điều tra các hành vi lừa đảo hoặc các hành vi trái pháp luật khác, hoặc giảm thiểu rủi ro xảy ra các hành vi nói trên này;
vi. huấn luyện nhân viên; và
vii. các mục đích liên quan khác.

• Các mục đích bổ sung
Nếu khách hàng cho phép, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng vì các mục đích bổ sung, bao gồm:
i. mời khách hàng tham qua quảng bá Nền Tảng EBOOST và các Dịch Vụ của chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội;
ii. thông báo cho khách hàng về các hoạt động mới nhất và khuyến mãi đặc biệt của chúng tôi;
iii. thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và/hoặc Dịch Vụ của bên thứ ba mà khách hàng có thể quan tâm;
iv. mời khách hàng tham dự vào các khảo sát thực hiện bởi chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba; và
v. công bố các góp ý của khách hàng về chúng tôi và/hoặc dịch vụ của chúng tôi trên các công cụ quảng cáo (bao gồm nhưng không giới hạn báo chí, mạng xã hội …)

• Liên hệ với khách hàng
Khi sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để liên hệ với khách hàng vì các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể liên hệ qua thư, email, tin nhắn, điện thoại, thông báo (trên các thiết bị của khách hàng) hoặc những cách thức khác. Khách hàng có thể lựa chọn loại và cách thức thông tin khách hàng được nhận từ chúng tôi bằng cách điều chỉnh lựa chọn thông tin liên lạc trên Nền Tảng EBOOST hoặc trên thiết bị của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN VÀ VIỆC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN;

• Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu vẫn cần dữ liệu này cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích pháp lý. Chúng tôi sẽ tiêu hủy hoặc xóa các thông tin này nếu những dữ liệu cá nhân của khách hàng không còn cần thiết đối với chúng tôi nữa.
• Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, sử dụng không đúng cách hoặc bị tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không chịu trách nhiệm cho bất kì vi phạm về an toàn hoặc vi phạm bảo mật (ví dụ: hacking) vượt ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

4. VIỆC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

• Tiết lộ cho bên thứ ba
Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các công ty chi nhánh, bên liên kết, đối tác, các nhà thầu và các bên liên quan dựa trên những mục đích được nêu trong Điều 2 ở trên.
• Tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, bao gồm:
o các nhà cung cấp dịch vụ và xử lý dữ liệu của chúng tôi (ví dụ kế toán, lưu trữ, dịch vụ bảo trì, dịch vụ phân tích dữ liệu, dịch vụ email, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ giao dịch thanh toán, quảng cáo, …); và
o các chuyên gia tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp (ví dụ: kế toán viên, luật sư, kiểm toán)
• Tiết lộ cho các giao dịch doanh nghiệp
Chúng tôi và các công ty liên kết có thể tham gia vào các giao dịch tài sản doanh nghiệp, ví dụ như sát nhập, mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản. Trong các tình huống này, chúng tôi có thể chuyển nhượng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng để hoàn tất giao dịch.
• Các trường hợp tiết lộ được cho phép.
Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật hiện hành, ví dụ bởi các nhà chức trách và cơ quan quản lý hoặc các cơ quan công quyền để thể đáp ứng những yêu cầu, chính sách và hướng dẫn của họ.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH;

Nếu khách hàng có bất kì thắc mắc về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, khách hàng có thể đưa ra bất kì yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, hoặc có thắc mắc liên quan đến chính sách, vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua email support@eboost.vn:

CÔNG TY TNHH EVIDA – Bộ phận chăm sóc khách hàng
• Địa chỉ: Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
• E-mail: support@eboost.vn
• Số điện thoại (Hotline): 0868108011


6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG EBOOST

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào được phát hành công khai thông qua Nền tảng, vi phạm
quyền của bạn, quyền của bất cứ bên thứ ba nào hoặc vi phạm quy định pháp luật, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Một thông báo được xem là hợp lệ nếu có đầy đủ các thông tin sau:
• Tiêu đề: [Báo cáo Vi Phạm]• Thông tin bên khiếu nại (họ tên, Email, Số điện thoại liên hệ, …)
• Thông tin vi phạm (văn bản, ảnh chụp, link, video….)

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà chúng tôi nhận được. Mọi Thông báo vi phạm hoặc trợ giúp phải được gửi tới địa chỉ:

Người nhận: Công ty TNHH EVIDA – Bộ phận chăm sóc khách hàng
• Địa chỉ: Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
• E-mail: support@eboost.vn
• Số điện thoại (Hotline): 0868108011

Để bạn tiếp tục sử dụng Nền Tảng và để chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc chưa cập nhật.

Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của bạn trên Nền Tảng.

Chúng tôi có thể thực hiện các bước để chia sẻ các cập nhật đối với dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích được quy định ở trên.

Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể đã được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý thông qua cài đặt thông tin tài khoản cá nhân trên Nền Tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc đã được cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập theo cách thức tương tự. Để hỗ trợ việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu đó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối thực hiện các yêu cầu sửa đổi của bạn nếu những yêu cầu này không đủ cơ sở hoặc không hợp lý.

Trong phạm vi pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hành chính hợp lý cho việc truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mức phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

7. CHUYỂN NHƯỢNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA KHỎI ĐẤT NƯỚC CƯ TRÚ
• Khách hàng đồng ý và cho phép chúng tôi chuyển nhượng dữ liệu cá nhân của khách hàng đến bất kì nơi nào ngoài đất nước khách hàng đang cư trú vì các mục đích đã được miêu tả ở trên.
• Nếu chúng tôi chuyển nhượng dữ liệu cá nhân của khách hàng tới một đất nước hoặc vùng lãnh thổ ngoài đất nước khách hàng đang cư trú, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bên nhận bắt buộc phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng với cùng một tiêu chuẩn tương đương với luật hiện hành của đất nước khách hàng đang cư trú, bằng cách đảm bảo bên nhận có quyền với các luật bảo mật dữ liệu tương đương, hoặc là bị ràng buộc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo luật pháp.

8. QUYỀN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG
• Khách hàng có thể:
o truy cập dữ liệu cá nhân của khách hàng thông qua tài khoản cá nhân;
o chỉnh sửa thông tin cá nhân của khách hàng thông qua tài khoản cá nhân;
• Chúng tôi có thể thu phí khi phản hồi các yêu cầu của khách hàng về việc truy cập dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc thông tin về cách thức chúng tôi đã/có thể đã sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng. Nếu việc thu phí là cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng về khoản phí và sẽ phản hồi lại yêu cầu của khách hàng sau khi thanh toán hoàn tất.

9. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH
Chúng tôi có thể cập nhật và sửa đổi Chính Sách này khi cần thiết. Chính Sách cập nhật sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được công bố trên ứng dụng EBOOST của chúng tôi. Chính Sách cập nhật sẽ thay thế các phiên bản trước và sẽ được áp dụng cho cả dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi từ trước. Nếu khách hàng không đồng ý với Chính Sách cập nhật, vui lòng ngay lập tức ngừng truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST và các Dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng được mặc định đã chấp nhận Chính Sách cập nhật nếu khách hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST và Dịch Vụ của chúng tôi sau khi Chính Sách cập nhật có hiệu lực.


10. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@eboost.vn.

Copyright © 2023 EVIDA 

Công ty TNHH EVIDA
Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại (Hotline): 0868108011 / E-Mail: support@eboost.vn 
Mã số doanh nghiệp: 0315616360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2019. 

ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH

 

Hợp đồng này quy định nghĩa vụ pháp lý ràng buộc đối với khách hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kì điều khoản nào của Hợp đồng này, vui lòng không truy cập vào Mạng lưới điện của EBOOST, không sử dụng bất kì dịch vụ nào được cung cấp qua ứng dụng này hoặc đăng ký tài khoản để sử dụng những dịch vụ này. Khách hàng xác nhận đã đọc cẩn thận và đồng ý với tất cả những điều khoản của Hợp đồng này.

I. GIỚI THIỆU/MỤC ĐÍCH
i. EBOOST cung cấp dịch vụ sạc điện đối với các loại phương tiện xe máy điện, xe đạp, xe tay ga thông qua các ứng dụng di động (bao gồm hệ điều hành iOS, Android) (được gọi chung là “EBOOST”). Khi truy cập vào Nền Tảng EBOOST, sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp qua Nền Tảng EBOOST, khách hàng đồng ý chấp nhận các điều khoản của Hợp Đồng này.
ii. Dịch Vụ của EBOOST nhắm tới cung cấp giải pháp sạc một cách thuận tiện, chi phí hợp lý kèm theo hàng loạt lợi ích khác.
iii. Nếu khách hàng có bất kì câu hỏi nào liên quan đến bất kì điều khoản nào trong Hợp Đồng này hoặc về Dịch Vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng tại support(@)eboost.vn.
iv. Điều khoản và tiêu đề của Hợp Đồng này nhằm mục đích thuận tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng cũng hay giới hạn cấu trúc hay cách diễn giải các điều khoản của Hợp Đồng này.

II. PHẠM VI

● Các Bên trong hợp đồng
i. Hợp đồng này được ký kết giữa khách hàng và nhà điều hành Nền Tảng EBOOST tại đất nước khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua Nền Tảng EBOOST.
ii. Dịch Vụ được cung cấp thông qua Nền Tảng EBOOST hiện tại đang được vận hành tại Việt Nam. Nếu khách hàng không phải là công dân Việt Nam hoặc đang lưu trú tại Việt Nam, khách hàng không thể sử dụng Dịch Vụ này.
iii. Chúng tôi, công ty TNHH EVIDA, đang là đơn vị vận hành Nền Tảng và Dịch Vụ EBOOST ở Việt Nam. Mọi cụm từ “chúng tôi” hoặc “EBOOST” dùng để đại diện cho “Công Ty TNHH EVIDA”. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng thông qua bất kì bài đăng hay thông báo trên bản tin của chúng tôi hoặc trên ứng dụng EBOOST về việc chuyển nhượng hay phân chia quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong hợp đồng này cho một bên thứ ba mà chúng tôi thấy phù hợp. Sau khi chuyển nhượng hay phân chia, mối quan hệ của khách hàng sẽ là với bên chuyển nhượng hoặc phân chia mà không phải với chúng tôi.
iv. Chỉ có chung tôi có toàn quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất cứ phần nào của Điều khoản sử dụng bằng cách đăng tải các cập nhật và thay đổi trên Nền Tảng và Dịch Vụ. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Ứng Dụng định kì để biết về những thay đổi này. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng hoặc Dịch Vụ, sau khi chúng tôi đăng tải bất kì thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng, được xem như khách hàng đồng ý với những thay đổi này.

 

III. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

 

1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG  

● Tiêu chuẩn thành viên
i. Khách hàng đại diện và đảm bảo rằng nếu khách hàng đăng ký sử dụng Dịch Vụ với tư cách cá nhân, khách hàng phải từ 13 tuổi trở lên, và nếu khách hàng từ 18 tuổi trở lên, khách hàng có đủ khả năng và năng lực ký kết và tuân thủ các Điều Khoản, hoặc nếu khách hàng từ 13 đến 18 tuổi, cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ theo pháp luật, thay mặt khách hàng đồng ý đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo các Điều khoản này. Nếu khách hàng đăng ký sử dụng Dịch Vụ thay mặt cho một đơn vị đó không phải là cá nhân, khách hàng đại diện và đảm bảo rằng khách hàng được ủy quyền tham gia hợp đồng này và đơn vị bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Chỉ chúng tôi có toàn quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ cho bất kì ai hoặc đơn vị và có quyền thay đổi tiêu chí đủ tiêu chuẩn sử dụng dịch vụ bất kì lúc nào. Khách hàng không có quyền tạo hoặc sử dụng bất kì tài khoản nào của chúng tôi thay mặt cho bất kì cá nhân hoặc đơn vĩ nào khác ngoài chính bản thân khách hàng, trừ trường hợp khách hàng được ủy quyền và thay mặt cho cá nhân hoặc đơn vị đó.
ii. Khách hàng tự quyết định và chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Dịch Vụ, và khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và duy trì việc bảo mật đối với Tài Khoản Người Dùng của khách hàng, theo định nghĩa dưới đây, bao gồm tên tài khoản và mật mã đăng nhập và tất cả những hoạt động liên quan đến hoặc xảy ra trong hoặc thông qua Tài Khoản Người Dùng của khách hàng, như định nghĩa dưới đây.
iii. Khách hàng không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, và trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, khách hàng không được phạm bất kì luật nào nằm trong phạm vi quyền hạn của khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn trong luật bản quyền).
iv. Khi sử dụng Nền Tảng EBOOST, khách hàng không được truyền tải bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ virus hoặc các đoạn mã có mục đích phá hoại.
v. Việc vi phạm bất kỳ điểm nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ dẫn tới việc chấm dứt ngay lập tức các Dịch vụ mà không cần hỏi trước ý kiến của khách hàng. Chỉ chúng tôi có toàn quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo lý do.
vi. Khách hàng hiểu rằng các nội dung của khách hàng (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được truyền tải và không được mã hóa, bao gồm (a) truyền tải qua các mạng lưới khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật để kết nối với các mạng lưới hoặc các thiết bị. Vui lòng lưu ý thông tin thẻ tín dụng luôn luôn được mã hóa khi được truyền qua mạng.


● Tài Khoản Người Dùng  
Để truy cập vào Nền Tảng, và/hoặc các Dịch Vụ EBOOST, khách hàng sẽ được yêu cầu đăng ký lập một tài khoản với chúng tôi (“Tài Khoản Người Dùng”). Khách hàng cần thực hiện một khoản trả trước bằng tiền mặt để thanh toán Dịch vụ.

● Chính sách hoàn trả.

Các khoản tiền mặt trả trước đã thực hiện vào tài khoản EBOOST của khách hàng đều không được hoàn lại.


● Quản lý Thông Tin Cá Nhân
Vui lòng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất cho Tài Khoản của khách hàng. Khách hàng có thể thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào các về thông tin Tài Khoản bằng cách cập nhật thông tin trong mục Tài Khoản Của Tôi.

2. QUY TẮC SỬ DỤNG
Là những quy tắc quy định cách khách hàng (a) sử dụng hệ thống sạc điện tại nhiều địa điểm khác nhau và được chọn bởi khách hàng thông qua Nền Tảng EBOOST, (b) thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ trên Nền Tảng EBOOST. Những quy tắc này là một phần của Hợp đồng giữa khách hàng và chúng tôi liên quan đến truy cập Nền Tảng EBOOST và sử dụng Dịch Vụ. Những quy tắc này cũng đưa ra những tiêu chuẩn an toàn liên quan đến cách khách hàng sử dụng hệ thống sạc điện. Khách hàng được yêu cầu tuân thủ những quy tắc này và việc khách hàng đọc và hiểu những quy tắc này một cách cẩn thận là điều quan trọng. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ để hiểu các quy tắc này, chúng tôi sẽ cung cấp hoặc dẫn khách hàng đến các nội dung và mô tả cần thiết.
Trừ phi được định nghĩa trước, những thuật ngữ được sử dụng trong những quy tắc này có cùng ý nghĩa với những thuật ngữ được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng và Hợp Đồng Dịch Vụ với EBOOST.
a) Sử dụng hệ thống sạc điện được cung cấp tại các địa điểm khác nhau và được lựa chọn bởi khách hàng thông qua ứng dụng EBOOST:

– Quét mã QR hoặc chọn ổ cắm sạc cụ thể
– Cắm sạc của xe máy điện của khách hàng vào cổng sạc đã chọn
– Xác nhận sạc điện
– Kết thúc sạc điện
– Tự động khấu trừ vào ví dựa trên phí đã thỏa thuận
– Hoàn thành việc sử dụng, rút sạc cắm ra khỏi cổng sạc

b) Thanh Toán cho việc sử dụng dịch vụ EBOOST
– Khi sử dụng ứng dụng lần đầu tiên, nạp tiền vào ví của khách hàng thông qua cổng thanh toán (số tiền tối thiểu trong ví là 20k VND
– Trước khi nhấn xác nhận sạc, người dùng sẽ thấy phí áp dụng cho dịch vụ đó
– Khi hoàn thành sạc điện, số tiền thanh toán sẽ được khấu trừ tự động từ ví thanh toán

3. THÔNG TIN VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hướng dẫn chi tiết cách nạp tiền vào tài khoản ví E-wallet trên app EBOOST để sử dụng trạm sạc xe điện EBOOST:

Tải ứng dụng EBOOST app => đăng ký Tài khoản => Vào mục quản lý thông tin => Vào Ví của tôi => Bấm Nạp thêm => Chọn giá trị nạp tiền => Chọn phương thức thanh toán phù hợp (Có 2 cách lựa chọn)

Cách 1: Nạp tiền qua Thẻ liên kết: Thẻ ghi nợ & Thẻ tín dụng (Master,Visa)

* Chỉ chấp nhận thẻ được phát hành tại Việt Nam

Bước 1: Chọn phương thức Nạp tiền qua Thẻ liên kết: Thẻ ghi nợ & Thẻ tín dụng (Master,Visa).
Bước 2: Chọn Thêm thẻ khác
Bước 3: Nhập thông tin chủ thẻ => Chọn Xác nhận
Bước 4: Nhập thông tin thẻ liên kết => Chọn Liên kết để xác nhận việc nạp tiền.

 

Cách 2:  Thanh toán một lần: Tất cả các kênh (ATM, Ghi nợ, QR code…)

Bước 1: Chọn Thanh toán một lần: Tất cả các kênh (ATM, Ghi nợ, QR code…)
Bước 2: Nhập thông tin chủ tài khoản thanh toán => Chọn Xác nhận
Bước 3: Chọn phương thức thanh toán. Có 4 phương thức thanh toán

 

4. THANH TOÁN

● Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy bất kỳ yêu cầu hoặc hành động nào do khách hàng thực hiện trên Nền Tảng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng qua email và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm yêu cầu được thực hiện.
● Khách hàng đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và thanh toán hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả giao dịch mà khách hàng thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Khách hàng đồng ý cập nhật nhanh chóng thông tin tài khoản và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch và liên hệ với khách hàng khi cần.

5. BẢO MẬT TÀI KHOẢN

● Trách nhiệm của khách hàng là bảo vệ và duy trì việc bảo mật ID đăng nhập và Mật Khẩu của mình. Khách hàng đồng ý hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ và duy trì việc bảo mật đối với ID đăng nhập và Mật Khẩu của mình.
● Khách hàng đồng ý không chia sẻ hoặc cho phép người khác sử dụng Tài Khoản hoặc Mật Khẩu của mình, hoặc giao hoặc chuyển nhượng Tài Khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào khác.
● Khách hàng sẽ bị ràng buộc và chịu trách nhiệm cho tất cả các liên lạc và các hoạt động trực tuyến được truyền tải hoặc được thực hiện thông qua việc sử dụng Tài Khoản Người Dùng của mình.
● Tất cả những hoạt động được thực hiện thông qua Tài Khoản Người Dùng của khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng các dịch vụ của EBOOST, …) được xem là thực hiện bởi chính khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả những hoạt động được thực hiện thông qua Tài Khoản Người Dùng của mình bất kể những hoạt động này có được thực hiện thông qua sự đồng ý hay thừa nhận của khách hàng hay không.
● Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng sai hoặc lừa đảo từ Tài Khoản của khách hàng.
● Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu khách hàng nghi ngờ hoặc biết về bất kỳ truy cập hay sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản Người Dùng của mình. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cần một khoảng thời gian hợp lý để điều tra và thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến những thông báo của khách hàng. Cho đến khi các hoạt động điều tra của chúng tôi được hoàn thành, khách hàng tiếp tục chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động được thực hiện thông quan Tài Khoản Người Dùng của khách hàng.
● Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng là quan trọng đối với chúng tôi. Thông tin cá nhân của những người sử dụng khác có thể được tiết lộ hoặc cung cấp cho cho khách hàng bởi những người sử dụng khác thông qua Nền Tảng EBOOST. Khách hàng đồng ý sẽ giữ bí mật và chỉ tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin này cho những mục đích mà thông qua đó thông tin được được tiết lộ cho khách hàng.

6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

● Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ EBOOST, bao gồm tất cả nội dung theo Dịch Vụ, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp dữ liệu (“Đơn Vị Cung Cấp Dữ Liệu”) (tùy trường hợp).
● Khách hàng không được phép sử dụng Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ, bao gồm tất cả nội dung, cho việc xuất bản, phân phối, truyền tải, tái truyền tải, tái phân phối, phát sóng, tái sản xuất hoặc lan truyền cho bất kì người nào khác trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
● Khách hàng không được phép chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, phát hành, cấp giấy phép, tạo những sản phẩm sao chép từ, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ Nội Dung thu được từ Dịch Vụ và/hoặc Ứng Dụng trừ phi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

7. ỨNG DỤNG

● Khách hàng có thể truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST bằng cách tải về, cài đặt và sử dụng ứng dụng của chúng tôi (bao gồm tất cả phần mềm độc lập, ứng dụng di động hoặc phần mềm cài đặt thêm cho trình duyệt) (“Ứng Dụng”).
● Để cải thiện, nâng cao và phát triển hơn những tính năng của các Ứng Dụng, chúng tôi có thể cung cấp các bản nâng cấp, cập nhật và sửa lỗi tới những Ứng Dụng này. Khách hàng đồng ý tải về và cài đặt các các bản nâng cấp, cập nhật và sửa lỗi này và chỉ sử dụng phiên bản mới nhất của Ứng Dụng hoặc những phiên bản khác mà chúng tôi đề nghị.
● Chúng tôi cấp cho khách hàng giấy phép cá nhân, có giới hạn, phạm vi toàn thế giới, miễn phí, không chỉ định được, không chuyển nhượng được, có thể hủy bỏ, không độc quyền (không có có quyền cung cấp giấy phép con) để sử dụng Ứng Dụng, Dịch Vụ và nội dung với mục đích duy nhất để khách hàng có thể sử dụng và hưởng tất cả lợi ích của Dịch Vụ tuân theo các Điều Khoản đã được mô tả. Giấy phép này lệ thuộc vào những Điều Khoản và không bao gồm phân phối nội dung, chỉnh sửa hoặc tạo nội dung sao chép từ Ứng Dụng, và/hoặc Dịch Vụ( hay bất kì phần nào trong đó), trích xuất nội dung, khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các biện pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự, tải về (hơn là lưu trữ tạm thời của trang) bất kỳ phần nào của Ứng Dụng, và/hoặc Dịch Vụ, nội dung hoặc thông tin chứa trong đó ngoại trừ được cho phép rõ ràng trên Dịch Vụ, và bất kì các hoạt động sử dụng Ứng Dụng, và/hoặc Dịch Vụ ngoài những mục đích dự định ban đầu.
● Chỉ chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa mức phí của sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
● Chỉ chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần hay nội dung nào trong đó) tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
● Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng hoặc bên thứ ba cho những thay đổi về Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch Vụ.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

● Khi sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ EBOOST khách hàng đồng ý rằng:
i. Đảm bảo sẽ tuân theo tất cả các luật và điều khoản hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong luật các điều khoản về bảo vệ dữ liệu, sở hữu trí tuệ, thuế và sử dụng hệ thống sạc điện.
ii. Đảm bảo sẽ sử dụng các thiết bị được cung cấp (bao gồm hệ thống sạc điện và dây sạc đi kèm) một cách cẩn thận, và tôn trọng nhân viên của chúng tôi và những người người sử dụng khác; và
iii. Chịu trách nhiệm lấy và duy trì tất cả thiết bị viễn thông, băng thông rộng và phần cứng máy tính, thiết bị và dịch vụ cần thiết để truy cập và sử dụng Nền Tảng EBOOST hoặc Ứng Dụng, và trả tất cả chi phí liên quan.

Khách hàng đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về sử dụng và tiêu chuẩn an toàn cho hệ thống sạc được quy định trong Phụ lục 1 của Hợp đồng này.

Các thông báo trước trên Ứng dụng EBOOST hoặc Dịch Vụ
Khách hàng đồng ý rằng khách hàng sẽ không:
i. Truy cập Ứng Dụng EBOOST hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi nếu chúng tôi đã đình chỉ việc truy cập và sử dụng của khách hàng;
ii. Thuê, cho thuê, bán, bán lại hoặc các hoạt động thương mại hoặc nảy sinh lợi nhuận từ Nền Tảng, Dịch Vụ, hoặc hệ thống sạc điện của chúng tôi được cung cấp qua Nền Tảng nếu chưa được chúng tôi đồng ý;
iii. Sử dụng Dịch Vụ hoặc hệ thống sạc điện không thông qua Nền Tảng EBOOST;
iv. Xóa bỏ, thay đổi hoặc che mờ các quảng cáo trên Nền Tảng EBOOST hoặc trên hệ thống sạc điện hoặc các phần liên quan hoặc trên bất kỳ thiết bị nào được cung cấp cho khách hàng bởi chúng tôi;
v. Hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hành động nào vi phạm Hợp Đồng này;

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

● Xác Nhận Người Dùng
i. Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng quá trình sử dụng Nền Tảng EBOOST, Dịch Vụ và/hoặc nội dung sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
ii. Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả thu được từ sử dụng Nền Tảng EBOOST, Dịch Vụ và/hoặc nội dung sẽ chính xác hoặc tin cậy.
iii. Khách hàng đồng ý rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể xóa bỏ Nền Tảng EBOOST, Dịch Vụ và/hoặc nội dung trong những khoảng thời gian không xác định hoặc dừng Nền Tảng, Dịch Vụ và/hoặc nội dung ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
iv. Khách hàng đồng ý chấp nhận rủi ro về việc có thể sử dụng hoặc không sử dụng được Nền Tảng EBOOST, Dịch Vụ và/hoặc nội dung của chúng tôi. Nền Tảng, Dịch Vụ và/hoặc nội dung và tất cả những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho khách hàng thông qua Nền Tảng, Dịch Vụ và/hoặc nền tảng của chúng tôi là (trừ khi được thông báo rõ ràng bởi chúng tôi) được cung cấp “như nguyên trạng” và “như hiện có”, không bao gồm bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, kể là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các bảo hành ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, chất lượng thương mại, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, độ bền, quyền sở hữu và không xâm phạm.
v. Trong mọi trường hợp, Nền Tảng EBOOST, bao gồm giám đốc, quản lý, nhân viên, các tổ chức liên kết, đại lý, các nhà thầu, thực tập, nhà cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp giấy phép, đều sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ chấn thương, mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, nghiêm trọng, đặc biệt hoặc thiệt hại do hậu quả của bất kỳ loại nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho bất kỳ những thất thoát về lợi nhuận, doanh thu, thất thoát phần tiết kiệm, mất mát dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự, bất kể là dựa vào hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý chặt chẽ hoặc mặt khác nảy sinh từ việc khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào khác dẫn đến sử dụng dịch vụ này, hoặc cho bất kỳ yêu cầu đòi bồi thường nào liên quan đến cách khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ lỗi hoặc bỏ sót trong nội dung, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) được đăng tải, truyền tải, hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Vì một số điều lệ hoặc phạm vi quyền hạn không cho phép sự ngăn chặn hoặc giới hạn của trách nhiệm pháp lý cho hậu quả hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, thì trong những điều lệ hoặc phạm vi quyền hạn đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong mức độ được cho phép bởi luật.

10. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Nếu khách hàng vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng này, chúng tôi không cần thông báo trước hay tham khảo thêm từ khách hàng, kèm thêm một số quyền hạn và phương thức bồi thường khác, chúng tôi có thể sẽ:
● Đình chỉ hoặc chấm dứt truy cập của khách hàng trên Nền Tảng EBOOST, Ứng Dụng và Dịch Vụ và quyền sử dụng hệ thống sạc điện của chúng tôi;
● Khấu trừ một khoản tiền trong tài khoản của khách hàng, dựa trên tổn thất, thiệt hại hoặc bồi thường của khách hàng cho chúng tôi; và
● Chấm dứt Hợp Đồng
Kèm theo những quyền hạn và phương thức bồi thường mà chúng tôi quy định cho khách hàng, khách hàng đồng ý rằng nếu khách hàng:
(i) gây thiệt hại cho hệ thống sạc điện của chúng tôi (bao gồm hộp sạc và ổ cắm điện) hoặc các thiết bị khác mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng, và/hoặc
(ii) cố ý hay vô ý, dẫn tới hệ thống sạc điện không thể hoạt động được hoặc không an toàn để hoạt động,
khách hàng sẽ phải thanh toán cho chúng tôi 1 khoản phí giao động từ 300,000 VND to 1,000,000 VND.
con số cụ thể sẽ được chúng tôi quyết định, dựa trên chi phí quản lý, vận chuyển, sửa chữa và thay thế cho mỗi hệ thống sạc điện (bao gồm hộp sạc và ổ cắm) mà khách hàng làm hỏng. Chúng tôi có thể thu chi phí này bằng cách thu phí trên Tài Khoản Người Dùng của khách hàng hoặc thẻ ghi nợ (thẻ debit/credit) liên kết với Tài Khoản Người Dùng của khách hàng.
Chúng tôi có quyền chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức và thu hồi bất kỳ mất mát và thiệt hại (bao gồm tổn thất kinh tế và thiệt hại tới sự tín nhiệm và danh tiếng) nếu khách hàng mang đến bất kì phần quà hoặc những thứ tương tự (bao gồm hàng hóa vật chất, tiền mặt, vật tương đương tiền mặt, dịch vụ lao động, du lịch …) như một sự khuyến khích hoặc phần thưởng cho nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn của chúng tôi vì đã làm hoặc không làm hoặc đã thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến Hợp Đồng này.

11. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Liên kết với bên thứ ba trên Nền Tảng EBOOST của chúng tôi có thể dẫn khách hàng đến website của bên thứ ba mà không phải là thành viên cùng tổ chức với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc xem xét hoặc đánh giá về nội dung hoặc sự chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những tài liệu hoặc website của bên thứ ba hoặc cho bất kì tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của các bên thứ ba.
● Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kì thiệt hại liên quan đến mua sản phẩm, dịch vụ, tài liệu, nội dung hay bất kì giao dịch nào được thực hiện dựa trên kết nối với website của bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo rằng khách hàng đã đọc kĩ chính sách và cách hoạt động của bên thứ ba và đảm bảo rằng khách hàng hiểu rõ trước khi tham gia vào bất kì giao dịch nào.
● Bất kỳ khiếu nại, bồi thường, quan tâm hoặc câu hỏi nào liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển trực tiếp cho bên thứ ba giải quyết.

12. BỒI THƯỜNG

Khách hàng đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây tổn hại cho chúng tôi và công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, đối tác, nhân viên, giám đốc, đại lý, các nhà thầu, nhà cung cấp giấy phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung ứng, thực tập và nhân viên, không gây tổn hại từ bất kỳ bồi thường và các yêu cầu, bao gồm chi phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bên thứ ba do hoặc phát sinh do khách hàng vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc các tài liệu do họ hợp nhất, hoặc khách hàng vi phạm luật hoặc các quyền của bên thứ ba.

13. THAY ĐỔI

Chỉ chúng tôi có toàn quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất cứ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng bằng cách đăng tải các cập nhật và thay đổi trên Nền Tảng EBOOST và Dịch Vụ. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Ứng Dụng định kỳ để biết những thay đổi này. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng EBOOST hoặc Dịch Vụ sau khi những thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng được xem như là sự đồng ý của khách hàng với những thay đổi này.

14. CHẤM DỨT

● Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên bị ràng buộc đến trước ngày chấm dứt hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt hợp đồng dưới bất kỳ mục đích nào.
● Những Điều Khoản Sử Dụng này có giá trị và cho đến khi bị chấm dứt bởi chúng tôi.
● khách hàng chỉ có quyền và hình thức yêu cầu bồi thường duy nhất từ chúng tôi trong trường hợp khách hàng không hài lòng hoặc phàn nàn về Dịch Vụ sẽ là việc khách hàng chấm dứt truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ bằng cách thông báo với chúng tôi rằng khách hàng không còn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi nữa.
● Nếu chúng tôi cho rằng khách hàng thất bại hoặc nghi ngờ khách hàng thất bại trong việc tuân thủ bất kì điều khoản hoặc điều kiện dự phòng của Điều Khoản Sử Dụng, chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho khách hàng và khách hàng vẫn phải tuân thủ trách nhiệm pháp lý cho những khoản phí chưa thanh toán cho đến ngày chấm dứt hợp đồng; và/hoặc từ chối truy cập của bạn tới Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) của chúng tôi.

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc hỏng hóc nào xảy ra hoàn toàn do những nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong hỏng hóc của thiết bị mạng, kết nối thất bại, hỏng hóc máy tính, các thiết bị liên lạc và các hệ thống khác bị hỏng, mất điện, đình công, bạo loạn, cháy nổ, lũ lụt, bão, cháy nổ, chiến tranh, hành động của chính quyền, thay đổi luật và quy định, quyết định hành chính và các quy định khác, lệnh của các cơ quan tư pháp hoặc hành chính.

16. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

● Toàn bộ hợp đồng
i. Nếu chúng tôi không được thực thi hoặc không được thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó.
ii. Những Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách hoặc luật vận hành được đăng tải bởi chúng tôi trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ cấu thành toàn bộ hợp đồng và thỏa thuận giữa khách hàng và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch Vụ của khách hàng, thay thế những thỏa thuận, liên lạc và đề xuất trước đó hoặc cùng thời, bất kể là bằng văn bản hoặc bằng miệng, giữa khách hàng và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ phiên bản trước đó của Điều Khoản Sử Dụng).
● Hiệu Lực Từng Phần
Trong trường hợp bất kì điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng được xác định là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản này vẫn sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa cho phép bởi luật hiện hành, và phần không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý và sự buộc thi hành của những phần khác của Điều Khoản Sử Dụng.
● Bên thứ ba
Một cá nhân nếu không phải là một bên của Hợp Đồng này sẽ không có quyền buộc thi hành bất kì điều khoản nào trong Hợp Đồng (Quyền của bên Thứ Ba)
● Luật Điều Chỉnh
Những Điều Khoản Sử Dụng và các hợp đồng riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho khách hàng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của Việt Nam.

Copyright © 2023 EVIDA

Công ty TNHH EVIDA
Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại (Hotline): 0915075588 / E-Mail: support(@)eboost.vn
Mã số doanh nghiệp: 0315616360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2019.

 

Phụ lục 1: Hướng dẫn và tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng hệ thống sạc

Đảm bảo pin và bộ sạc được bảo dưỡng và chứng nhận đúng cách, không bị lỗi

Đảm bảo phích cắm của bộ sạc và cáp có hình dạng phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn

Đảm bảo KHÔNG sạc ở nơi bị ướt hoặc dính nước mưa, không sạc khi trời đang mưa tại những nơi tiếp xúc với mưa trực tiếp

Cắm bộ sạc vào ổ cắm EBOOST

Đảm bảo bộ sạc luôn ở BÊN NGOÀI yên xe, không để dưới yên hoặc những nơi khác, để đảm bảo thông gió hợp lý

Mở ỨNG DỤNG EBOOST và bắt đầu sạc